Gmina Wałcz

Unikalne warunki przyrodnicze, walory krajobrazowe, wysoki stopień zalesienia 47 %, relatywnie niski stopień uprzemysłowienia regionu, a także czystość wód i powietrza stwarzają dogodne warunki dla rozwoju różnorodnych form turystyki w gminie Wałcz. 
     Walory kulturowe oraz bogata lesistość ziemi Wałeckiej są dodatkowym elementem przyciągającym turystów. Fauna tego terenu jest charakterystyczna dla nizinnej części Polski. W zagłębieniach terenu znajdują się piękne jeziora otoczone lasami. Na obszarze gminy znajdują się 4 rezerwaty przyrody: Wielki Bytyń, Golcowe Bagno, Glinki i Rurzyca. 

URZĄD GMINY WAŁCZ

Wójt Gminy - Piotr Świderski 
Z-ca Wójta - Janusz Bartczak
Sekretarz - Krystyna Światowa
Skarbnik - Sylwia Siemko