Stowarzyszenie „Lider Wałecki”

Misja

1) opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 
2) promocja obszarów wiejskich, 
3) aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej, 
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 
5) stymulowanie lokalnych inicjatyw, 6) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, 
7) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej, 
8) rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 
9) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym, 
10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
11) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 
12) wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, 
13) propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia, 
14) wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne, 
15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
16) podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia. 
17) organizacja konkursów grantowych, 
18) wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu przeciwdziałania wykluczenia społecznego.